Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i DS Plattformen AB (publ), org.nr 556939-8752 ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 11 april 2023 klockan 11:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, 111 84 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 10:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 30 mars 2023, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 3 april 2023 per post till DS Plattformen AB (publ), Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm, eller per e-post till [email protected]

I anmälan ska anges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats, www.dsplattformen.se, och kan även erhållas hos Bolaget på ovan angivna adress.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren bli upptagen i aktieboken per den 30 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren i god tid. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 3 april 2023 beaktas vid framställning av aktieboken.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut angående:
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Beslut om godkännande av förvärv av Whitepearl Holdings Limited
 10. Beslut om
  1. riktad nyemission av aktier,
  2. ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen, och
  3. sammanläggning av aktier
 11. Beslut om
  1. ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen, och
  2. riktad nyemission av aktier av serie B mot betalning genom kvittning
 12. Beslut om
  1. ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen, och
  2. minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
 13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 14. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 15. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 16. Val av:
  1. Styrelseledamöter
  2. Revisor
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emissioner av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 18. Beslut om att återkalla vinstutdelningsbeslut av aktier i Medicortex Oy
 19. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår Jacob Dalborg, styrelsens ordförande, som ordförande vid stämman.

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Beslut om godkännande av förvärv av Whitepearl Holdings Limited (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet av Whitepearl Holdings Limited, org.nr 219746, ett aktiebolag bildat i Jebel Ali Free Zone, Dubai, Förenade Arabemiraten, i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes av Bolaget den 21 december 2022, samt i enlighet med den bolagsbeskrivning ("Bolagsbeskrivningen") som Bolaget framtagit med anledning av ansökan om listning på Nasdaq First North Growth Market och som kommer hållas tillgänglig på Bolagets hemsida inför årsstämman ("Transaktionen"). Information avseende kapitalstruktur och skuldsättning som ingår i den Bolagsbeskrivning som kommer att tillhandahållas inför årsstämman kommer att uppdateras och offentliggöras före första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Till följd av Transaktionen och baserat på dagens ägarstruktur, kommer de två största ägarna i Whitepearl Holdings Limited, Webbleton Holdings Ltd och Bendflow Pty Ltd, vardera inneha cirka 29,31 procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier och cirka 29,03 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Transaktionen är villkorad av att nämnda aktieägare, om tillämpligt till följd av ägarförändringar inom Whitepearl Holdings Limited under tiden fram till Transaktions genomförande, erhåller dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden. Enligt beslut från Aktiemarknadsnämnden den 17 december 2022 har var och en av Webbleton Holdings Ltd och Bendflow Pty Ltd beviljats dispens upp till ett innehav om cirka 31 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Transaktionen (motsvarade de ägarandelar som förutsågs baserat på ägarstrukturen vid aktuell tidpunkt). Nämnda aktieägare i Whitepearl Holdings Limited äger inga aktier i Bolaget idag och kommer inte heller att förvärva några aktier i Bolaget innan Transaktionen har genomförts varför de inte kommer delta i stämmans beslut.

Bolagsstämman beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om riktad nyemission av aktier, ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen och sammanläggning av aktier (Punkt 10.a - c)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (a) riktad nyemission av aktier, (b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen, och (c) sammanläggning av aktier (inklusive de nyemitterade aktierna enligt punkten (a)) enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

Riktad nyemission av aktier (Punkt 10.a)

För att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med 15, i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkten (c) nedan, föreslås att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Följande villkor ska gälla för nyemissionen:

 1. Genom nyemissionen ska Bolagets aktiekapital kunna öka med 0,0333 kronor genom emission av 3 nya aktier av serie A respektive 0,1554 kronor genom emission av 14 nya aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,0111 kronor.
 2. Rätt att teckna de nya aktierna av serie A och serie B ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma BGL Management Aktiebolag, org.nr 556352-6028. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det rör sig om en nyemission av aktier med ett mycket begränsat värde vars enda syfte är att tillse att det totala antalet aktier i Bolaget inom respektive aktieserie är jämnt delbart med 15.
 3. För varje ny aktie ska erläggas en teckningskurs om 12,93 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden. Teckningskursen motsvarar det teoretiska värdet per aktie, såsom beräknat av styrelsen, efter genomförandet av de olika transaktioner som föreslås godkännas vid årsstämman.
 4. Teckning ska ske i av Bolaget tillhandahållen teckningslista snarast möjligt dock senast tre (3) bankdagar efter stämmans beslut. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto i samband med beslut om tilldelning dock senast fem (5) bankdagar efter stämmans beslut. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 6. De nya aktierna av serie A ska omfattas av omvandlingsförbehållet i bolagsordningen.

Ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen (Punkt 10.b)

För att möjliggöra föreslagen sammanläggning av aktier enligt punkt (c) nedan föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen (§ 5) från "lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken" till "lägst 3 000 000 stycken och högst 12 000 000 stycken" samt att gränserna för respektive aktieserie ska ändras från "serie A till ett antal av högst 1 100 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 100 000 000 aktier" till "serie A till ett antal av högst 132 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 12 000 000 aktier".

Sammanläggning av aktier (Punkt 10.c)

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier (1:15), varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att 15 aktier inom respektive aktieserie läggs samman till en aktie. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 15, kommer denna aktieägare att av en garant ("Garanten"), på Bolagets uppdrag, vederlagsfritt erhålla så många aktier av serie A eller av serie B, att dennes innehav efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, bli jämt delbart med 15, så kallad avrundning uppåt. Beslutet är villkorat av att Garanten inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är jämt delbart med 15. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och kostnaden ska bäras av Garanten.

Sammanläggningens genomförande kommer medföra att det totala antalet aktier minskar från totalt 45 091 875 aktier (efter registrering av de nya aktier som föreslås emitteras enligt punkten (a) ovan) varav 373 335 aktier av serie A och 44 718 540 aktier av serie B till totalt 3 006 125 aktier varav 24 889 aktier av serie A och 2 981 236 aktier av serie B.  

Aktiekapitalet kommer (efter registrering av nyemission enligt punkten (a) ovan) att uppgå till 500 519,8125 kronor, till följd varav aktiens kvotvärde genom sammanläggningen ökar från 0,0111 kronor till 0,1665 kronor.

Föreslagen riktad nyemission enligt punkten (a) ovan omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i besluten under punkt 10.a - c som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av respektive beslut hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen och riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning (Punkt 11.a - b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen, och (b) riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen (Punkt 11.a)

För att möjliggöra föreslagen riktad nyemission av aktier enligt punkt (b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4) från "lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr" till "lägst 3 500 000 kr och högst 14 000 000 kr" och ändring av antalet aktier i bolagsordningen (§ 5) från "lägst 3 000 000 stycken och högst 12 000 000 stycken" (efter registrering hos Bolagsverket av beslut om ändring av gränserna såsom föreslagits under punkten 10 (b) ovan) till "lägst 22 750 000 stycken och högst 91 000 000 stycken" samt att gränserna för respektive aktieserie ska ändras från "serie A till ett antal av högst 132 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 12 000 000 aktier" (efter registrering av bolagsordningsändring såsom föreslagen enligt föregående punkt på dagordningen) till "serie A till ett antal av högst 1 001 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 91 000 000 aktier".

Riktad nyemission av aktier av serie B mot betalning genom kvittning (Punkt 11.b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 20 117 913 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 349 632,5145 kronor (beräkningen av den högsta aktiekapitalökning utgår ifrån det kvotvärde som kommer gälla för aktierna efter registrering hos Bolagsverket av föregående beslut i den föreslagna dagordningen). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna av serie B ska tillkomma aktieägare i Whitepearl Holdings Limited enligt avtal med den s.k. nominerade aktieägaren. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförandet av förvärvet av Whitepearl Holdings Limited.
 2. För varje tecknad aktie av serie B ska erläggas 12,93 kronor (avrundat till två decimaler och baserat på valutakurs USD/SEK 10,4064 per den 20 december 2022). Grunden för teckningskursen är aktiens teoretiska värde, såsom beräknat av styrelsen, efter genomförandet av de olika transaktioner som föreslås godkännas vid årsstämman och efter genomförandet av förvärvet av Whitepearl Holdings Limited. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
 3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 4. Teckning ska ske på separat teckningslista senast inom 45 kalenderdagar från dagen för emissionsbeslutet.
 5. Betalning för de tecknade aktierna av serie B ska ske i samband med teckningen, dock senast inom 60 kalenderdagar från dagen för emissionsbeslutet.
 6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 7. De nyemitterade aktierna av serie B ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Bolagsstämman beslut enligt styrelsens förslag under punkt 11.a - b är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i besluten under punkt 11.a - b som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av respektive beslut hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier (Punkt 12.a - b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (Punkt 12.a)

För att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt punkt (b) nedan föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4) från "lägst 3 500 000 kr och högst 14 000 000 kr" (efter registrering hos Bolagsverket av beslut om ändring av gränserna såsom föreslagits ovan i dagordningen) till "lägst 500 500 kr och högst 2 002 000 kr".

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier (Punkt 12.b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att Bolagets aktiekapital ska minska med 3 341 423,491 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier medförandes att aktiernas kvotvärde ändras från 0,1665 kronor (efter registrering hos Bolagsverket av föregående beslut i den föreslagna dagordningen) till 0,022 kronor per aktie. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Förslaget har lagts fram i syfte att anpassa kvotvärdet och minska aktiekapitalökningen till följd av de olika ökningar av aktiekapitalet som föreslås under föregående punkter i dagordningen.  

Villkorande, m.m.

Stämmans beslut enligt denna punkt 12.b är villkorad av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 11.b ovan och en aktiekapitalökning till följd därav som minst motsvarar den föreslagna minskningen, vilket har till följd att vare sig Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskas som ett resultat av den föreslagna minskningen av aktiekapitalet.

Syfte och redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Styrelsen lämnar följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Beslut om minskning av aktiekapital enligt punkt 12.b kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eftersom beslutet är villkorat av att Bolaget samtidigt genomför en riktad nyemission som medför att vare sig Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Den riktade nyemissionen enligt punkt 11.b påverkar Bolagets aktiekapital genom att aktiekapitalet ökar med högst 3 349 632,5145 kronor. Minskningen påverkar Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att Bolagets aktiekapital minskas med 3 341 423,491 kronor.

Bolagsstämman beslut enligt styrelsens förslag under punkt 12.a - b är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i besluten under punkt 12.a - b som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av respektive beslut hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (Punkt 13)

För att återspegla de ändringar som kommer ske i Bolagets verksamhet till följd av det förslagna förvärvet av Whitepearl Holdings Limited föreslår styrelsen ytterligare bolagsordningsändringar, dvs. utöver de olika ändringarna avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier som föreslås ovan i dagordningen, genom beslut om antagande av ny bolagsordning innefattande ändring av Bolagets företagsnamn, verksamhetsbeskrivning, samt ärenden att avhandlas på årsstämman (§§ 1, 3 samt 9).  

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om antagande av ny bolagsordning medförandes följande ändringar (dvs. utöver de olika ändringarna avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier som föreslås ovan i dagordningen).

  

1 §

Företagsnamn

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

Bolagets företagsnamn är DS Plattformen AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagets företagsnamn är White Pearl Technology Group AB. Bolaget är publikt (publ).

3 §

Verksamhet

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet har till syfte att direkt och indirekt äga och förvalta fast egendom, utveckla och sälja IT-applikationer, tillhandahålla IT-lösningar och IT-konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 9

Ärenden på årsstämman

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller flera justeringsmän

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut angående

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

9. Val av

a. Styrelseledamöter och eventuella suppleanter

b. Revisorer när så skall ske

10. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.           

3. Godkännande av dagordning.                           

4. Val av en eller flera protokolljusterare.                          

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.       

7. Beslut angående fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.           

8. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.        

9. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.       

11. Val av styrelseledamöter och revisorer.                          

12. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

Stämmans beslut enligt denna punkt 13 är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 9 - 12 i dagordningen.

Bolagsstämman beslut enligt styrelsens förslag under punkt 13 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i besluten under punkt 13 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av beslut hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 14)

Arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till styrelseledamoten Anna Jiffer. Inget arvode föreslås utgå till de övriga ledamöterna.

Arvode till revisorn föreslås utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 15)

Styrelsens föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antalet revisorer föreslås vara en (1) revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av a) styrelseledamöter och b) revisor (Punkt 16.a - b)

Val av styrelseledamöter (punkt 16.a)

Det föreslås att för tiden intill nästa årsstämma till nya styrelseledamöter välja Sven Otto Littorin, Mark Nycander Ali, Anna Jiffer och Marco Marangoni. Sven Otto Littorin föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Information avseende de föreslagna styrelseledamöterna

Sven Otto Littorin

Född: 1966

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Sven Otto Littorin är en erfaren entreprenör och tidigare arbetsmarknadsminister i Sverige. Han har omfattande styrelseerfarenhet från uppdrag i såväl noterade som onoterade bolag och har för närvarande flera uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot. Han har dessutom erfarenhet från kapitalanskaffningar och företagsledning genom egna och andra företag. Sven Otto Littorin har en kandidatexamen i nationalekonomi från Lunds universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Landskapsbyggen i Sverige AB och Nordic Sustainability for Trade Organization ek. för. VD och styrelseledamot i Asolega Svenska AB. Styrelseledamot i Stadsholmen Equity AB.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Beowulf Mining Plc och Serio Care AB. VD och styrelseledamot i Amiculos Management AB, Serio Real Estate Development AB och Serio Government Affairs AB. Styrelseledamot i Afripods AB (publ), AreaChica AB, Sista versen 73922 och Sista versen 73923. VD för filialen Gibran Associates Ltd.

Innehav i bolaget per idag: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Mark Nycander Ali

Född: 1950

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Mark Nycander Ali har tidigare erfarenhet som projektsamordnare vid implementering av nyckelfärdiga IT-lösningar och som ekonomichef. Mark har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Svenska skolan i Etiopien. Grundare och VD för ERP Software Technologies PCL och ERP Technology FZE.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren: -

Innehav i bolaget per idag: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Anna Jiffer

Född: 1971

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anna Jiffer har erfarenhet av att leda affärsutveckling, produktutveckling och entreprenörskap i tvärvetenskapliga miljöer från flera olika branscher. Hon har en civilingenjörsexamen och en magisterexamen i management, innovation och entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola. Anna har dessutom genomgått Nasdaq Main Markets utbildning.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Polynova Nissen AB, Beans in Cup AB och Beans In Cup Holding AB. Styrelseledamot i LC-Tec Holding AB, Serendipity AB, Railcare Group AB, Fortinova AB, Fortinova Fastigheter AB (publ) och HållbarTillväxt Sverige AB. Styrelsesuppleant i LC-Tec Displays AB.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Real Samhällsfastigheter AB, Real Anderstorp Törås 2:52 AB, Real Sydfastgruppen AB, och Real Fastigheter i Karlskrona AB. VD och styrelseledamot i Real Fastigheter AB (publ). Styrelseledamot i Berotec AB, TidyApp Sweden AB, Real Fastigheter i Torsås AB, Real Nissaholmen Fastigheter AB, Real Holding i Sverige AB, ARP Fastigheter i Landskrona AB, Real Fastigheter i Tranås AB, Real Fastigheter i Håbo AB, Real Nya Bostäder i Skövde AB, och Hejmo Kredit AB.

Innehav i bolaget per idag: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Marco Marangoni

Född: 1965.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Marco Marangoni har bred erfarenhet av IT genom ledande befattningar på flera multinationella IT-företag. Han har en examen i administrativ och kommersiell teknik från ITC Milano i Italien.

Pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren: VD för Thinking on Demand Group och chef för SAP SA.

Innehav i bolaget per idag: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Val av revisor (punkt 16.b)

För tiden till och med nästa årsstämma föreslås omval av revisorn Johan Kaijser, LR Revision.  

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emissioner av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (Punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att - under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen - fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagsstämman beslut enligt denna punkt 17 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i besluten under punkt 17 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om att återkalla vinstutdelningsbeslut av aktier i Medicortex Oy (Punkt 18)

Med hänsyn till ovannämnda Transaktion föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att återkalla det vinstutdelningsbeslut av högst 80 000 aktier i Medicortex Oy som Bolagets extra bolagsstämma beslutade om den 14 oktober 2021. Enligt vinstutdelningsbeslutet skulle Bolagets aktieägare vara berättigade att erhålla 1 aktie i Medicortex Oy för varje 564 aktier i Bolaget (oavsett aktieslag) som innehades på avstämningsdagen.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan i denna punkt kommer Bolagets innehav i Medicortex Oy att istället överlåtas till marknadsvärde till Dividend Sweden AB, org. nr 559296-1105 i anslutning till att Transaktionen genomförs.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm samt på Bolagets hemsida www.dsplattformen.se senast från och med tisdagen den 21 mars 2023 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 45 091 858 aktier, varav 373 332 aktier av serie A med tio röster vardera och 44 718 526 aktier av serie B med en röst vardera, motsvarande totalt 48 451 846 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

__________

Stockholm i mars
DS Plattformen AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected] 

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2023-05-15
Regulatorisk

En konsekvens av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited som DS Plattformens årstämma beslutade om, är att Marco Marangoni tar över vd-posten på DS Plattformen från Bo Lindén. 

2023-05-12
Regulatorisk

Vid årsstämman den 11 april 2023 i DS Plattformen, org.nr 556939-8752 ("DS Plattformen" eller "Bolaget"), beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier, innebärande att femton (15) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. DS Plattformens styrelse har nu, med stöd av bemyndigandet, beslutat om att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier ska vara den 17 maj 2023.

2023-04-24
Regulatorisk

Då Whitepearl Holdings Limited, som förvärvats av DS Plattformen genom godkännande på bolagsstämman den 11 april, publicerar rapporter halvårsvis, kommer kvartalsrapporten som avsågs publiceras den 28 april att utgå. 

2023-03-10
Regulatorisk

Aktieägarna i DS Plattformen AB (publ), org.nr 556939-8752 ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 11 april 2023 klockan 11:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, 111 84 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 10:30.

2023-03-06
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen" eller "Bolaget") har, som offentliggjordes den 21 december 2022, ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited med betalning i form av nyemitterade aktier i DS Plattformen ("Transaktionen"). Transaktionen är bl.a. villkorad av att ett listbyte genomförs från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").

2023-02-16
Regulatorisk
2022-12-21
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl"). 

2022-12-13
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Green Apps Technologies International.

1
2
...
23
>>

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.