Pressmeddelanden

DS Plattformen fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Vid årsstämman den 11 april 2023 i DS Plattformen, org.nr 556939-8752 ("DS Plattformen" eller "Bolaget"), beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier, innebärande att femton (15) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. DS Plattformens styrelse har nu, med stöd av bemyndigandet, beslutat om att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier ska vara den 17 maj 2023.

Tidplan för sammanläggningen av aktier:

15 maj 2023

Sista dag för handel före sammanläggning.

16 maj 2023

Första dag för handel efter sammanläggning.

17 maj 2023

Avstämningsdag för sammanläggning.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer DS Plattformens aktier att byta ISIN-kod. Från och med den 16 maj 2023 handlas aktier av serie B med den nya ISIN-koden SE0020203271 och aktier av serie A kommer ha den nya ISIN-koden SE0020203263.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 15, kommer denna aktieägare att av en garant, på Bolagets uppdrag, vederlagsfritt erhålla så många aktier av serie A eller av serie B, att dennes innehav efter tillägg av garanten tillhandahållna aktier, bli jämnt delbart med 15, så kallad avrundning uppåt.

Antalet aktier i DS Plattformen kommer efter sammanläggningen att uppgå till 3 006 125 aktier, vilket innebär ett kvotvärde om 0,1665 kronor per aktie.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 klockan 17.30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Sven Otto Littorin, styrelseordförande i DS Plattformen AB, [email protected] 

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2023-05-15
Regulatorisk

En konsekvens av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited som DS Plattformens årstämma beslutade om, är att Marco Marangoni tar över vd-posten på DS Plattformen från Bo Lindén. 

2023-05-12
Regulatorisk

Vid årsstämman den 11 april 2023 i DS Plattformen, org.nr 556939-8752 ("DS Plattformen" eller "Bolaget"), beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier, innebärande att femton (15) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. DS Plattformens styrelse har nu, med stöd av bemyndigandet, beslutat om att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier ska vara den 17 maj 2023.

2023-04-24
Regulatorisk

Då Whitepearl Holdings Limited, som förvärvats av DS Plattformen genom godkännande på bolagsstämman den 11 april, publicerar rapporter halvårsvis, kommer kvartalsrapporten som avsågs publiceras den 28 april att utgå. 

2023-03-10
Regulatorisk

Aktieägarna i DS Plattformen AB (publ), org.nr 556939-8752 ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 11 april 2023 klockan 11:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, 111 84 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 10:30.

2023-03-06
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen" eller "Bolaget") har, som offentliggjordes den 21 december 2022, ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited med betalning i form av nyemitterade aktier i DS Plattformen ("Transaktionen"). Transaktionen är bl.a. villkorad av att ett listbyte genomförs från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").

2023-02-16
Regulatorisk
2022-12-21
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl"). 

2022-12-13
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Green Apps Technologies International.

1
2
...
23
>>

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.