Pressmeddelanden

DS Plattformen AB erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

DS Plattformen AB ("DS Plattformen" eller "Bolaget") har, som offentliggjordes den 21 december 2022, ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited med betalning i form av nyemitterade aktier i DS Plattformen ("Transaktionen"). Transaktionen är bl.a. villkorad av att ett listbyte genomförs från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").

DS Plattformen har den 6 mars 2023 erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North. Godkännandet är föremål för sedvanliga villkor, bl.a. att Bolaget offentliggör en bolagsbeskrivning, att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls i enlighet med regelverket för Nasdaq First North och att inga nya väsentliga händelser inträffar i Bolaget som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen.

Transaktionen är vidare villkorad av att bolagsstämma i DS Plattformen godkänner Transaktionen och vissa därtill sammanhängande beslutsförslag med erforderlig majoritet. DS Plattformen avser att inom kort kalla till årsstämma som föreslås besluta om Transaktionen. En bolagsbeskrivning upprättad i anledning av det tilltänkta listbytet avses publiceras i god tid före stämman.

För mer detaljerad information om Transaktionen, vänligen se Bolagets pressmeddelande från den 21 december 2022.

Om Whitepearl

Whitepearl grundades 2019 och är ett diversifierat IT-bolag som arbetar inom molnlösningar, AI, IoT och mobila lösningar. De säljer både sina egna lösningar såväl som tjänster och produkter från andra leverantörer där partnerskap finns med bland annat SAP, Oracle, Microsoft och NetSuite. Koncernen består idag av 32 bolag i 30 länder med över 650 anställda och konsulter och nuvarande fokus är i tillväxtländer, främst i Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika. Strategin är nu att även expandera till mer utvecklade marknader som Europa och USA och där kunna tillhandahålla tjänster och produkter till en låg kostnad genom sin verksamhet i tillväxtländer. Whitepearl planerar att växa både genom organisk tillväxt och förvärv. För att genomföra detta så har bolaget identifierat Sverige som ett optimalt land att notera sig och att skapa en bas för sin fortsatta verksamhet.

Whitepearl omsatte under 2021 ca 17 miljoner USD med ett resultat på ca 1,4 miljoner USD. Whitepearl har haft stark tillväxt och räknar med fortsatt god utvecklig både avseende omsättning och resultat. I samband med den planerade Transaktionen värderas Whitepearl till ca 260 MSEK.

För att läsa mer om bolaget, besök www.whitepearltech.com

Detta är sådan information som DS Plattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2023, kl 16:45 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD DS Plattformen AB, [email protected] 

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2023-05-15
Regulatorisk

En konsekvens av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited som DS Plattformens årstämma beslutade om, är att Marco Marangoni tar över vd-posten på DS Plattformen från Bo Lindén. 

2023-05-12
Regulatorisk

Vid årsstämman den 11 april 2023 i DS Plattformen, org.nr 556939-8752 ("DS Plattformen" eller "Bolaget"), beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier, innebärande att femton (15) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. DS Plattformens styrelse har nu, med stöd av bemyndigandet, beslutat om att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier ska vara den 17 maj 2023.

2023-04-24
Regulatorisk

Då Whitepearl Holdings Limited, som förvärvats av DS Plattformen genom godkännande på bolagsstämman den 11 april, publicerar rapporter halvårsvis, kommer kvartalsrapporten som avsågs publiceras den 28 april att utgå. 

2023-03-10
Regulatorisk

Aktieägarna i DS Plattformen AB (publ), org.nr 556939-8752 ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 11 april 2023 klockan 11:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, 111 84 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 10:30.

2023-03-06
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen" eller "Bolaget") har, som offentliggjordes den 21 december 2022, ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited med betalning i form av nyemitterade aktier i DS Plattformen ("Transaktionen"). Transaktionen är bl.a. villkorad av att ett listbyte genomförs från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").

2023-02-16
Regulatorisk
2022-12-21
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl"). 

2022-12-13
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Green Apps Technologies International.

1
2
...
23
>>

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.