Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2022

1 oktober - 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,5 (15,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -1,7 (1,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -1,7 (1,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,04) SEK
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 0,04 (1,57) SEK

1 januari - 31 december 2022

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 25,4 (135,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto för helåret uppgick till -6,8 (54,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -5,3 (45,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 (1,02) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Ägarspridning av aktier i Green Apps Technologies genomfördes.
 • I december 2022 ingick DS Plattformen ett avtal med aktieägarna i Whitepearl Holdings Limited om att DS Plattformen förvärvar samtliga aktier i Whitepearl med betalning i form av nyemitterade aktier i DS Plattformen som betalas genom kvittning, s.k. omvänt förvärv.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • DS Plattformen har ansökt om listning av bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Listningen ska ske efter samgående med Whitepearl Holdings Limited.

 

Detta är sådan information som DS Plattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023, kl 08.15 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2023-05-15
Regulatorisk

En konsekvens av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited som DS Plattformens årstämma beslutade om, är att Marco Marangoni tar över vd-posten på DS Plattformen från Bo Lindén. 

2023-05-12
Regulatorisk

Vid årsstämman den 11 april 2023 i DS Plattformen, org.nr 556939-8752 ("DS Plattformen" eller "Bolaget"), beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier, innebärande att femton (15) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. DS Plattformens styrelse har nu, med stöd av bemyndigandet, beslutat om att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier ska vara den 17 maj 2023.

2023-04-24
Regulatorisk

Då Whitepearl Holdings Limited, som förvärvats av DS Plattformen genom godkännande på bolagsstämman den 11 april, publicerar rapporter halvårsvis, kommer kvartalsrapporten som avsågs publiceras den 28 april att utgå. 

2023-03-10
Regulatorisk

Aktieägarna i DS Plattformen AB (publ), org.nr 556939-8752 ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 11 april 2023 klockan 11:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, 111 84 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 10:30.

2023-03-06
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen" eller "Bolaget") har, som offentliggjordes den 21 december 2022, ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited med betalning i form av nyemitterade aktier i DS Plattformen ("Transaktionen"). Transaktionen är bl.a. villkorad av att ett listbyte genomförs från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").

2023-02-16
Regulatorisk
2022-12-21
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl"). 

2022-12-13
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Green Apps Technologies International.

1
2
...
18
>>

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.